The Black Panthers - Mosrara
הפנתרים השחורים - מוסררה

הפנתרים השחורים הייתה תנועת מחאה חברתית כלכלית שהחלה בשכונת מוסררה בשנת 1971. הפנתרים מחו נגד האפליה של עדות המזרח בישראל

the black panthers
the black panthers
הפנתרים השחורים מוסררה